هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدهادی رضوی خانکهدانی

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه، دانش آموخته کارشناسی حقوق، پژوهشگر فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین محمد رادمرد

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه، پژوهشگر فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین عباس احمدی

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه و دانش‌ پژوه سطح3 حقوق خصوصی و کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا و کارشناسی روانشناسی، پژوهشگر فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین رضا پور معین

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه، دانش آموخته کارشناسی حقوق، پژوهشگر فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین احمد شورچه

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه، پژوهشگر فقه و فلسفه اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین یاسین عدالت

دانش‌پژوه سطح 4 حوزه‌های علمیه، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، پژوهشگر فقه و حقوق