اطلاعات نشریه

شماره جاری: ۱۴۰۲، دوره اول، شماره 2، مرداد ماه

مدیر مسئول: سید محمد هادی رضوی

سردبیر: سید محمد هادی رضوی

صاحب امتیاز: سید محمد هادی رضوی

نوع مجله: علمی-اختصاصی

شاپا: ISSN: 2981-0493

ایمیل: jcisr@pajoohafzar.ir