علل كاهش فرزندآوري در خانواده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 ليلي محبي (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه خواهران خراسان

چکیده

فرزندآوري پديده مهمي در حركات جمعيتي ومحورتوسعهپايدار براي كشورمان
كه سطح جانشيني پاييني دارد، محسوب ميشود. ازآن جا كه كشورما ايران برپايه حكومت
اسلامي اداره ميشود، بنابراين جامعه بايد با توجه به دين مقدس اسلام به اين هدف والا يعني
خانواده و جمعيت نگاهويژهاي داشته باشد. هدف از اين مقاله آن است كه با استناد به قرآن
و احاديث بهعلت هاي كاهش فرزند آوري پي ببريم. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي
بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش
كتابخانهاي استفاده شده است. در اين مقاله ابتدا ثمرات و تأثيرگذاري هاي فرزندان در
خانواده بيان شد. از جمله ثمرات وجود فرزند در خانواده كه بيان شد، عامل اقتدار و نيروي
والدين ، سلامت وشادكامي والدين ، عامل امنيت واستحكام خانواده و….است. سپس به
بررسي كاهش رشد جمعيت از نگاه آيات و روايات پرداخته شد. در انتها نيز چالش هاي
فرزندآوري بيان شد.

کلیدواژه‌ها

جمعيت، فرزندآوري،كاهش جمعيت

موضوعات

معارف اسلامی، خانواده

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 17-27