اجتماع و افتراق دنيا و آخرت از منظر آيات و روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 پروانه اكبري (1)

1- دانش آموخته سطح ٢ حوزه علميه خواهران

چکیده

بي ترديد ميان دنيا و آخرت تفاوت هايي است؛ زيرا دو عالم، دو نشئه و دو نوع
زندگي با قوانين متفاوتاند. اين مقاله به اجتماع و افتراق دنيا و آخرت پرداخته است. روش
تحقيق حاضر به صورت توصيفي و با استفاده از روش كتابخانهاي يعني استفاده از تحقيقات
و كتب و منابع كتابخانه اي تدوين شده است. ابتدا هدف از خلقت دنيا و ارزش دنيا بيان شده
است. سپس اجتماع دنيا و آخرت شرح داده شده است. قرآن كريم، تو ّجه به دنيا و آخرت
و تأمين خواسته ها و نيازهاي دنيوي و اخروي را توأمًا از مؤمنان خواسته است. دنيا همواره
بازدارنده از آخرت نيست، بلكه گاه دنيا در كنار آخرت و گاه در مسير آخرت قرار گرفته
است.در اين دو صورت، دنيا و آخرت با يكديگر جمع شده اند. در انتهاي مقاله و در بحث
افتراق دنيا و آخرت نيز به تفاوت هاي دنيا و آخرت از باب نعم و عذاب اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

دنيا، آخرت، نعم، عذاب

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 28-45