اعتماد به نفس و راههاي تقويت آن در زندگي انسان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مرضيه رحمتي (1)

1- دانش پژوه سطح دو حوزه علميه حضرت رقيه سلام الله عليها شهرستان دلگان، 1400marzieh.rahmati@gmail.com

چکیده

اعتماد به نفس كه اصطلاحي در علم روانشناسي است و عزت نفس كه مفهومي ديني
و اخلاقي است، گاهي به يك معنا به كار ميرود. وجه جامع تعاريف عزت نفس و اعتماد به
نفس چنين است: حالت ذهني و دورني كه شخص براي خود، شخصيت قائل بوده و منزلت
و شأن خود را ارج مي نهد. اين پژوهش به موضوع اعتماد به نفس و راه هاي تقويت آن در
زندگي انسان پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي-
تحليلي انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانهاي استفاده شده
است. در ابتدا نفس و اقسام آن را بيان شده و علاوه بر ابعاد روانشناسي موضوع، ابعاد ديني و
قرآني آن نيز تبيين شده است. در ادامه تعاريف اعتماد به نفس و عزت نفس به همراه سير
كامل نظرات دانشندان اسلامي و غربي پيرامون اين مقوله پي گرفته شده است. سپس به مشكل
و شبهه اي مهم در اين رابطه پاسخ داده شده كه آيا تضادي بين اعتماد به خداوند و اعتماد به
نفس وجود دارد يا خير؟ مهم ترين نظرات دانشمندان را مانند نظر علامه طباطبايي، امام خميني
و استاد مطهري بيان شده است؛ كه مشخص شد نه تنها هيچ تضادي وجود ندارد، بلكه كاملا
با هم موافق و بلكه لازم و ملزوم يكديگر است. در ادامه از مقالات معتبر، راه هاي افزايش
اعتماد به نفس مورد كنكاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عتماد به نفس، عزت نفس، قرآن كريم، روانشناسي، نفس مطمئنه

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 70-91