آثار دنيوي و اخروي انس با قرآن

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سعيد آذري (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه قم، www.saeedazari1998@gmail.com

چکیده

قرآن يگانه كتابي است كه ميتواند خواسته هاي جوامع بشري را در همه ي ابعاد به
بهترين شكل برآورده سازد و انسان را به سوي عالي ترين مراتب رشد و كمال انساني رهنمون
سازد. آدمي احتياج به انس با قرآن دارد و انس با قرآن يعني جاري كردن مضامين و مفاهيم
آيات قرآن در زندگي بشر. ارتباط داشتن با قرآن و انس با آن نقش بسياري فراواني در
سعادت دنيوي و اخروي انسان دارد. اين تحقيق با هدف بررسي آثار دنيوي و اخروي انس
با قرآن انجام شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام
شده است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانهاي استفاده شده است. در اين
تحقيق اثرات دنيوي و اخروي انس با قرآن مورد بررسي قرار گرفت. اثرات دنيوي انس با
قرآن از سه جهت علم و ايمان، سجاياي روحي و برنامه عملي براي زندگي دسته بندي شده
و مورد بررسي قرار گرفت. از اثرات اخروي انس با قرآن نيز به سعادتمندي و نجات، مفتخر
شدن به درجه اي از نبوت، محشور شدن با پيامبران و صعود در بهشت اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

قرآن، انس، اثرات دنيوي، اثرات اخروي

موضوعات

معارف اسلامی-تفسیر

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 92-122