بررسي ماهيت وقف از منظر فقهاي اماميه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 سيد احمد پورفاطمي (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم، poorfatemi1402@gmail.com

چکیده

رويكــرد فقهــاء شــيعه در ماهيــت «وقــف» از حيــث عقــد بودنــد، وايقــاع بودنــد
متفـاوت اسـت، برخـي از فقهـاء قائـل بـه ايـن هسـتند كـه وقـف مطلقـا عقداسـت. وبعضـي
ديگرازفقهاءقائــل بــه ايــن هســتند كــه وقــف مطلقــا ايقــاع اســت .گروهــي ديگــر از فقهــاء
قائـل بـه تفصـيل مـي باشـند، يعنـي وقـف خـاص را عقـد مـي داننـد و وقـف عـام را ايقـاع.
فقهـاء معاصـر اماميـه قائـل بـه ايقـاع بـودن وقـف هسـتند ايـن نظريـه منتسـب بـه اكثـر فقهـاء
معاصـر مـي باشـد ولـي برخـي ديگـر از فقهـاء معاصـردر تبـين ماهيـت وقـف قائـل بـه عقـد
بودن مي باشند.
در ايــن پــژوهش بــراي روشــن تــر ابعــاد بحــث در ابتــداء بــه بيــان وتعريــف معنــاي
لغــوي و اصــطلاحي؛ وقــف واقســام وقــف و معنــاي عقــد وايقــاع پرداختــه ميشــود، وبــراي
بررســي ديــدگاه فقهــاء بــا ابــزار مطالعــه كتابخانــه اي وروش توصــيفي تحليلــي بــه بيــان
ديدگاه هاي مطرح در ماهيت وقف پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

وقف، وقف عام، وقف خاص، ايقاع، عقد

موضوعات

فقه اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 2،

شهریور ماه 1402

صفحه 101-114