جايگاه جهاد تبيين بر مسئله حجاب وعفاف با تكيه بر آيات و روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 محمد سلماني نسب (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه ايت الله مدني كاشان، msalmaninasab02@gmail.com

چکیده

پر واضـح است كه حجاب و عفاف در يك جامعه ضامن سلامت اجتماعي و رواني
مي باشـــد اما امروزه اين مســـئله مورد هجمه و شـــبهات و القائات فراواني قرار گرفته اســـت
وميدانيم كه يكي از كارآمد ترين راه هاي مقابله مسـئله جهاد تبيين مي باشد كه چندي است
مورد التفات ويژه مقام معظم رهبري قرار گرفته اســـت و آن را يك واجب فوري تلقي كرده
انـد. برپـايـه يـافتـه هـاي اين پژوهش كه به صـــورت توصـــيفي_ تحليلي به نگارش درآمده
درصــدديم تا ابتدا ضــرورت و اهميت عفاف و حجاب را بررســي كرده و ســپس اطراف و
جوانب و همچنين روشها واهميت جهاد تبيين در اين مهم را مورد مداقه قرار دهيم.

کلیدواژه‌ها

عفاف، جهادتبيين، هويت زن، حجاب

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 1-22