صبر، مصاديق و تأثيراتش در تشكيل حكومت الهي از ديدگاه آيات و روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حسن ترابي نيا (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ رشته علوم حديث، hasan.1877.torabi@gmail.com

چکیده

صبر يكي از بهترين فضايل اخلاقي است كه در ساختار هويت انسان نقش بسزايي
دارد. افزون بر اين مطلب صبر ميتواند در تحقق و شكلگيري يك حكومت و تمدن هم
تأثيرات شگرفي داشته باشد. در زمان كنوني كه ما جامعهي شيعي به دنبال تشكيل يك
حكومت الهي و عادلانهي جهان شمول هستيم، ميتوانيم از سلاح صبر در راه رسيدن به اين
امر كمك بگيريم. در اين مقاله سعي شده داده هاي روايي و قرآني را كه در اين خصوص
مؤيد و راهنماي ما هستند، جمع آوري كرده و مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. به طور
خلاصه بايد گفت به اين مطلب رسيدهايم كه صبر از بهترين ابزارها در ساختن تك تك انسان
ها و مجموع جامعه براي رسيدن به حكومتي الهي است.

کلیدواژه‌ها

صبر، حكومت، تمدن، ولايت

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 37-55