مباني حجيت قطع از ديدگاه مشهور اصوليون، محقق اصفهاني و شهيد صدر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 احمد اميني (1)

1- دانش پژوه سطح٣ حوزه علميه- مدرسه فقهي امام علي بن موسي الرضا (عليهما السلام) قم، ahmad.amini.110@gmail.com

چکیده

در مورد دليل حجيت قطع مباني مختلفي مطرحشده است كه با چشمپوشي از برخي
اختلافات جزئي اين مباني را در سهمبناي حجيت ذاتي (مشهور علما)، حجيت عقلائي (محقق
اصفهاني)، حجيت به تبع مولويت مولا (شهيد صدر) ميتوان خلاصه كرد. براي هر يك از
اين مباني ادلهاي مطرح شده است كه اهم آنها بدينصورت است؛ حجيت ذاتي: .١ عقل
فطري .٢ تسلسل يا دور .٣ اجتماع ضدين يا نقيضين .٤ كشف واقع و اضطرار. حجيت عقلائي:
طبق مباني محقق اصفهاني حجيت از مشهورات بالمعني الاخص بوده كه هيچ پشتوانهاي جز
آراءعقلا نداردالبته براي فهم دقيق كلام ايشان بايد چهار مورد از مباني ايشان بهصورت مقدمه
مطرح شود. حجيت بهتبع مولويت مولا: طبق نظر شهيد صدر اين نظريه از بديهيات عقل عملي
است كه دليلي ديگر براي اثبات آن نياز نيست. هر يك از مباني داراي نقدهايي هستند كه به
برخي از آنها اشاره ميشود.

کلیدواژه‌ها

قطع، حجيت، حجيت قطع، مشهور، محقق اصفهاني، شهيد صدر

موضوعات

اصول فقه

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 63-73