آثار تربيتي تشويق و تنبيه در كودكان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

فاطمه يوسفي صالح آباد (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه خواهران، fatemeh13_65@gmail.com

چکیده

بررسي آثار تشويق و تنبيه يكي از عوامل اساسي در تربيت صحيح فرزندان مي باشد؛
چرا كه عامل مهم شكل گيري شخصيت افراد و تكامل جامعه، تربيت صحيح است. كودكي
مهم ترين دوران شكل گيري شخصيت فرد است. به همين جهت تربيت در دوران كودكي
اهميت ويژه اي دارد. پس اگر والدين و مسؤلين با آثار تربيتي تشويق و تنبيه آنها باشند بهتر
ميتوانند از تشويق و تنبيه بجا در تربيت فرزندان بهره ببرند تا فرزندان بتوانند در همه ابعاد
زندگي شان اعم از فردي، اجتماعي، ديني و اخلاقي موفق باشند و حتي مي توان از بسياري
از انحراف هايي كه ايشان را تهديد ميكند، جلوگيري كرد و همين تربيت صحيح است كه
زمينه ساز انتخاب مسير صحيح در زندگي و رسيدن به سعادتمندي و موفقيت باشد. اين مقاله
با هدف آثار تربيتي تشويق و تنبيه در كودكان انجام شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي
بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش
كتابخانهاي استفاده شده است. در ابتدا به مفهوم شناسي دو واژه تشويق و تنبيه پرداخته شد.
سپس جايگاه و اهميت تشويق و تنبيه بيان شد. در انتها نيز به بررسي آثار تربيتي تشويق و تنبيه
كودكان پرداخته شد. از جمله آثار تشويق كودكان مي توان به جلوگيري از انحراف،
شكوفايي نبوغ و استعداد كودك ، اعتماد به نفس، تقويت روحيه، و … اشاره كرد. اصلاح
رفتار، يافتن راه صواب، اثر بخشي فوري، تضعيف رفتار و ايجاد بيداري نيز از جمله آثار تنبيه
در كودكان است.

کلیدواژه‌ها

تربيت، تشويق، تنبيه، كودك

موضوعات

روانشناسی اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 74-93