آثار قيوميّت مرد بر زن در خانواده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مهديه سپهري (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه خواهران رفسنجان

چکیده

قيوميّت مرد بر زن، يكي از مباحث مهم در خانواده ها مي باشد و فقهاي زيادي به
ويژه فقهاي اماميه در اين مورد به بحث و ارائه نظرياتي پرداختهاند. امروزه در جوامع اسلامي
با وجود پيشرفت علم و تكنولوژي، بسياري از مردم اعتقادي به قيوميّت مرد ندارند و يا
شناخت مردم در مورد اين مطلب بسيار كم شده، كه اين امر موجب ناسازگاري در بعضي
خانواده ها و در نتيجه بي هدف بودن بعضي زنان در زندگي و گسترش ناهنجاري در جامعه
مي باشد، لذا ضرورت دارد كه به قيوميّت مرد بر زن در خانواده پرداخته شود. اين مقاله با
هدف بررسي آثار قيوميّت مرد در خانواده انجام شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي
بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش
كتابخانهاي استفاده شده است. يافته هاي اين مقاله نشان داد كه تمكين زن از مرد، اشتغال زن
به اذن شوهر، حضانت از كودك، خروج زن از خانه، حق مسكن و… از جمله آثار قيومّيت
مرد بر زن است. از مجموعه آثار قيوميّت مرد بر زن، ميتوان نتيجه گرفت كه آرامش زن در
خانه و استحكام خانواده، از مهمترين آثار قيوميّت مرد بر زن است و آثار ديگر قيوميّت بستر
و زمينه ساز اين اثر مي باشند.

کلیدواژه‌ها

قيوميّت ، قيومّيت مرد، خانواده

موضوعات

فقه، معارف اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 94-114