واكاوي شرايط زمان و مكان جهاد از منظر مفسران و فقهاي اسلامي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سلمان نيكبخت (1)

1- دانش پژوه سطح ٤ حوزه علميه قم؛ دانشجوي دكتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قم، salmannikbakht67@gmail.com

چکیده

از مسائل مهم تاريخ اسلام جهاد به ويژه موضوع زمان و مكان آن است. مفسران و
فقهاي اسلامي با بهره گيري از آيات قرآن به تبيين شرايط جهاد، چگونگي آن همچنين دو
عنصر زمان و مكان پرداختهاند. در اين پژوهش با اتكا بر توصيف و تحليل دادهها، شرايط
زمان و مكان جهاد از منظر مفسران و فقهاي اسلامي واكاوي شده است. بدين ترتيب در
ابتدا به مباحث نظري و تعريف جهاد در لغت و اصطلاح از منابع كتابخانهاي پرداخته سپس
خلاصهاي از شروط زمان و مكان در جهاد ذكر ميشود و در انتها مفهوم زمان و مكان جهاد
از منظر مفسران و فقهاي اسلامي واكاوي ميشود. دست آورد مقاله حاكي از اين است كه
در مورد زمان جهاد، با توجه به آيه ٢١٧ سورهي بقره اكثر فقهاء قائل به حرمت جهاد در
ماههاي حرام ميباشند به دو شرط: ١) در مورد جهاد ابتدائي ٢) در صورتي كه طرف مقابل
قائل به حرمت اين ماهها باشد. همچنين با توجه به آيه « َو لا تُقاِتلُو ُهمْ عِنْدَ اْلمَ ْسجِ ِد الْ َحرامِ
حَّتى…» در تمام مكانها جهاد جايز است، مگر در «حرم» امن الهي.

کلیدواژه‌ها

قرآن، جهاد، زمان جهاد، مكان جهاد، مفسران، فقهاي اسلامي

موضوعات

فقه

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 115-129