وظايف و برنامه هاي امام در دوران غيبت از ديدگاه مفسران فريقين ناظر به آيات ٨٢ سوره كهف، ٧٣ سوره انبيا و ٢٤ سوره سجده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 سجاد فرجي (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه بندرامام خميني (ره)

چکیده

در ميان دانشمندان شيعه و سني در مفهوم امامت نگاههاي متفاوتي وجود دارد. در
مورد امام زمان عجل الله نيز اشتراكات و افتراقات بسياري وجود داشته است به ويژه در
ولادت حضرت و غيبت ايشان. با اين توصيف كه اهل سنت همانند شيعيان به ظهور حضرت
و موارد بسيار ديگري را قبول دارند اما برخلاف شيعه بيشتر آنان قائل به ولادت حضرت در
سال ٢٥٥ هجري قمري نيستند و ميگويند قبل از ظهور متولد ميشود و نيز منكر دوران غيبت
حضرت هستند. نگارنده با واكاوي اين دو ديدگاه نقاط اشتراك و انفصال آنها را ناظر به
آيات سه گانه (كهف ،٨٢ سجده ،٢٤ انبياء٧٣) بررسي كرده و چنين نتيجه گرفته است كه
ديدگاه شيعه با ظواهر و بلكه با نصوص قرآن و روايات سازگارتر است. بر همين اساس برنامه
هاي امام زمان عجل الله در دوران غيبت را از آيات مذكور و روايات استنباط نموده و به
تحرير در آورده است.

کلیدواژه‌ها

دوران غيبت، امام زمان (عج)، وظايف و برنامه ها، مفسران شيعه و سني، اشتراك و افتراق

موضوعات

تفسیر

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 130-162