القاي مفاهيم ديني به كودكان در قالب بازيهاي نمايشي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

زهرا اميري (1)

1- دانش پژوه سطح دو حوزه علميه بنت الرسول (س) شهرستان سلسله

چکیده

يكي از جديترين و پراهميتترين شكل بازيها در دوران كودكي، بازيهاي
نمايشي است. تقليد از رفتار بزرگسالان در قالب بازي، محرك و انگيزهاي مناسب براي
كودكان در جهت كسب تجارب اجتماعي در آينده است. در خلال بازيهاي نمايشي، تخيل،
حافظه، عزتنفس، مهارت و خلاقيتهاي كودكان قابل پرورش است. هدف از اين پژوهش،
تبيين نقش والدين در جهتدهي ديني به بازيهاي نمايشي و معرفي و جايگاه اين بازي در
سيره كودكي اهلبيت (عليهمالسلام) است. بررسيهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه
امامان معصوم (عليهمالسلام) از اين شيوه بهعنوان پايدارترين و خوشايندترين نوع يادگيري
در تربيت ديني و اخلاقي كودكان استفاده نمودهاند. اين پژوهش به روش اسنادي و با شيوه
تحليلي_توصيفي انجامگرفته است. يافتهها نشان داد در قالب بازيهاي نمايشي ميتوان
مفاهيم ديني بسياري را به كودكان منتقل كرد؛ خداپرستي، عزت نفس، فن سخنوري،
بخشش، احترام به والدين، امربه معروف و نهي از منكر، جهاد و مبارزه با هواي نفس،
نمونههاي بارز مفاهيمي هستند كه در خلال بازيهاي نمايشي به كودكان منتقل ميشوند.

کلیدواژه‌ها

القاء، بازي نمايشي، بازي تقليدي، تربيت كودك، مفاهيم ديني.

موضوعات

روانشناسی اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 1- 25