عدالت اقتصادی از منظر اسلام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

عبداله بن علی حیدری (1)

1- دانش پژوه سطح سه، حوزه علمیه فیضیه قم. کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

    عدالت مفهومی گسترده است که هدف عالی انسان می باشد. عدالت بخش های مختلفی را دارا است؛ از جمله آنها عدالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قضایی و… است که یکی از بخش های اصلی آن عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است و از گفتار و سیرة معصومان برمی‌آید که عدالت اقتصادی در اقتصاد اسلامی جایگاهی بسیار رفیع دارد. این پژوهش به موضوع عدالت اقتصادی از منظر اسلام پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا به مفهوم واژه های پژوهش پرداخته شد، سپس بحث اقتصاد اسلامی مطرح شده و پس از آن به موضوع عدالت اقتصادی و راههای تحقق آن پرداخته شد. در نهایت نیز سیاست­های راهبردی عدالت اقتصادی و موانع تحقق عدالت اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عدالت، اقتصاد، عدالت اقتصادی، اقتصاد اسلامی.

موضوعات

اقتصاد اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 114- 131