نقش نهاد حکومتی در تأمین و حفظ امنیت

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمدرضا امینی سده (1)

1- دانش پژوه مدرسه علمیه شیخ صدوق قم

چکیده

امنیت یکی از مفاهیم محوری در مباحث حاکمیت در اسلام می باشد که مطابق آیات و روایات تأکید زیادی برآن شده است. در یک جامعه یکی از مهم ترین کارکردهای نهاد حاکمیت تأمین امنیت در همه ابعاد و حوزه ها می باشد. هدف اصلی این تحقیق نقش نهاد حکومتی در تأمین و حفظ امنیت است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، حکومت اسلامی مکلف است با قرائتی مبتنی بر قرآن و سنت و هم چنین با توجه به تحولات جامعه، راهکارهایی متناسب با فرهنگ اسلامی را به کار ببندد تا جامعه در بستر امنیت حرکت متعالی خود را ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها

حکومت، امنیت، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی. 

موضوعات

مدیریت اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 132- 145