نقش علماي مشروعه‌خواه تبريز در نهضت مشروطه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مرتضی مشفقی (1)

1- دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قم

چکیده

عالمان مشروعه خواه تبریز که در آغاز نهضت موافق با آن بودند، بعدها به خاطر تندروی های اعضای انجمن تبریز به مخالفت با مشروطه پرداختند. مشروعه خواهان که در رأس آنها مجتهد تبریزی بوده، از نظر عملی و اقدامات سیاسی و فکری نقش بسزایی را ایفا کردند. این پژوهش به نقش علمای مشروعه خواه تبریز در نهضت تبریز پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. در زمینه نقش علمای مشروعه در نهضت مشروطه به رهبری ایدئولوژیک – فکری نهضت، رهبري سياسي، جدایی علمای مشروعه‌خواه از صف مشروطه، مراجعت مجتهد، رهبری بسیج­گر نهضت مشروطه، و  فعالیت سیاسی روحانیون  مشروعه خواه تبریز در آستانه استبداد صغیر اشاره شد.  با بررسی فعّالیت‌های فکری، سیاسی و اجتماعی علمای مشروعه خواه و باتوجه به جایگاه اجتماعی آنان در شهر تبریز می­توان نتیجه گرفت که هم در شروع نهضت مشروطه و هم در حوادث پس از آن علماء و مجتهدین اساسی ترین و محوری ترین نقش را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

مشروطیت، انجمن تبریز، مشروعه خواه

موضوعات

مدیریت اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 146- 171