حقیقت، احکام و اقسام «أَل» با تمرکز بر مغنی ابن هشام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امید محمدی[1]

[1] دانش پژوه سطح2 حوزه علمیه، amidmumdy867@gmail.com.

چکیده

در این مقاله، کلمه «أل» در زبان عربی از سه ناحیه مورد بررسی قرار گرفت. در ناحیه اول، حقیقت لفظ آن را بررسی شد که از خصوص «لام» تشکیل می‌شود و همزه‌ای که داخل شده‌است، همزه وصل است. در ناحیه دوم، احکام تلفظ «أل» توضیح داده شد که هم از جهت ماقبل و هم از جهت مابعد، در شرائط مختلفی صورت‌های متفاوتی دارد. در ناحیه سوم، اقسام «أل» از جهت تقسیم به حرفی و اسمی مورد بحث قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که «أل» داخل بر اسم فاعل و اسم مفعول، «أل» موصوله و اسم است. لذا نتیجه‌ای که به دست آمد، این است که «أل» به دو قسم حرفی و اسمی تقسیم می‌شود. «أل» حرفی «أل» تعریف و زائده را شامل می‌شود و «أل» اسمی هم موصوله است که بر خصوص اسم فاعل و اسم مفعول داخل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

أل، ألف و لام، ألف و لام موصوله، التقای ساکنین.

موضوعات

ادبیات عرب

دوره اول، شماره چهارم، جلد 3،

مهر ماه 1402

صفحه 61-76