تحقق بغي در اسلام از ديدگاه فقهاي شيعه و تطبيق آن بر مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمدرضا قاسمی[1]

[1] دانش پژوه  سطح ۳ حوزه علمیه قم_رشته فقه و حقوق.

چکیده

بغی به معنای خروج بر نظام اسلامی ست اعم از اینکه معصوم(ع) حاکمِ آن نظام باشد یا جانشینِ جامع الشرایطِ معصوم یعنی فقیه. مجازات باغی با توجه به تصریح روایات و به تَبَع، قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۷ بدون هیچ ابهامی اعدام است لکن تشخیص مصداقیِ باغی در برخی مواقع مانند زمان شورش‌های اتفاق افتاده در کشوراسلامی ایران کاری بس دشواربرای قضات دادگستری ست که دراین باره نیازمند یک مستمسک قوی برای دادرس هستیم تا با تمسک به آن، بتواند در روند دادرسی عادلانه نسبت به متهم، اعمالِ حکم نماید. مقاله حاضر، در وهله اول درصدد تبیین روشنِ مفهوم بغی است و دروهله دوم، بررسی این جرمِ مذکور درروایات و قانون را تبیین می‌کند. روش مقاله تبیینی و تحلیلی ست و سعی کامل شده تا این مسأله به روشنی از منابع اسلامی اخذ و به منصه ظهور گذاشته شود

کلیدواژه‌ها

بغاه، قتال، مرتد، امام، نائب امام، ماده ۲۸۷قانون مجازات اسلامی.

موضوعات

فقه-حقوق جزا

دوره اول، شماره پنجم، جلد 1،

آبان ماه ماه 1402

صفحه 1-19