احتكار و احكام آن در فقه اماميه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمد معين ميرزايي[1]

[1] دانش پژوه سطح ٣ حقوق خصوصي مدرسه عالي قضاوت، سطح ٣ فقه و اصول.

چکیده

در اين پژوهش احتكار و احكام اندر فقه اماميه با هدف تبيين احكام احتكار و بيان ادله
حكم آن به روش توصيفي نگاشته شده است چرا كه احتكار اثرات نامطلوبي را بر جوامع بر جاي
خواهد گذاشت و سبب كمبود و بالا رفتن قيمت اجناس و عسر و حرج مسلمين براي تهيه مايحتاج
خود خواهد شد بنابراين تشريح احتكار و احكام آن براي آگاهي افراد از اين احكام و فهم حكم
آن و دوري از اعمال آن در تجارت خود لازم و ضروري است و ضرورت ايجاب كرده تا موضوع
فوق مورد بررسي قرار گيرد . از اين رو در پژوهش پس از تعريف احتكار از نظر علما كه حبس
و نگهداري كالا به اميد گران شدن است وحكم احتكار يعني حرمت يا كراهت آن ، ادله حرمت
يا كراهت از منظر آيات و روايات بيان شده است و سپس حكم شخص محتكر كه آيا ميتوان
حكم به فروش اقلام مورد احتكار را داد يا خير ؟و گستره احتكار كه شامل چه اقلام و اجناسي
مي باشد و شرايط احتكار و سپس احتكار در قانون مجازات اسلامي تشريح شده است.

کلیدواژه‌ها

احتكار، احكام، فقه اماميه

موضوعات

فقه-حقوق جزا

دوره اول، شماره پنجم، جلد 1،

آبان ماه ماه 1402

صفحه 32-54