تحلیل فقهی قاعده لاضرر از منظر فقهای معاصر امامیه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمد تقی سجادی فر[1]

[1] دانش پژوه سطح 4 مدرسه تخصصی فقه و اصول امام حسن عسگری علیه السلام.

چکیده

قاعده لا ضرر یکی از قواعد مهم و‌کاربردی در بسیاری از ابواب فقهی محسوب می شود در خصوص قاعده لا ضرر می توان تعبیری همچون قاعده ای از که حق وتو دارد را به کار بست. لذا این قاعده به عنوان تعیین و تهدید کننده چارچوبهای اسلامی تلقی می شود. در خصوص اینکه کارکرد قاعده لاضرر در مباحث فقهی است یا اصولی میان علمای بزرگ اختلاف نظرو دیدگاه وجود داردحال آنکه اصولیون این قاعده را در علم اصول مطرح و بیان کرده اند و قاعده ضمان را در علم فقه بحث کرده است لکن متاسفانه برخی از قواعد اساسا نه در فقه و نه در اصول مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. اصل مفاد قاعده لاضرر میان فقهای معظم به صورت فی الجمله از قواعد قابل اعتنا و پذیرفته شده تلقی می گرددلکن در خصوص کم و کیف آن اختلافات فراوانی چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ مدلولی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

ضرر ، ضرار ، تکلیفی ، فقهی ، ناهیه.

موضوعات

فقه معاملات

دوره اول، شماره پنجم، جلد 1،

آبان ماه ماه 1402

صفحه 55-73