بررسی نكات بلاغی آیه حفظ الهی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حامد فرجی
دانش پژوه سطح2 حوزه علمیه اردبیل.

چکیده

سوالی که بسیار از سوی معاندین اسلام و دشمنان بارها مطرح شده تا بتواند کتاب و مرجع موثق مسلمانان را زیر سوال ببرد همین بوده که از کجا میشود فهمید واقعا قرآن کریم، الهی است و این پرسش قابل پاسخ دهی نیست مگر به این نحو که گفته شود آوردن شبیه قرآن حتی یک آیه هم در قدرت جمیع بشریت نیست و اثبات همین قضیه اخیر نیز وقتی بدیهی می گردد که بشر از وجوه ریز و کلی قرآن آگاه شود فلذا به نظر می آید هر چقدر بشریت و مسلمانان در وجوه و بطون قرآنی ممحض شوند بیشتر به اعجاز قرآن پی میبرند وقتی آیه حفظ به عنوان بخصوص نمونه ای از قرآن نگاه میشود شود واقعا باید متکلم آن را تحسین کرد که در این آیه با وجود حساسست محتوای آن رعایت نکات ادبی آن را از یاد نبرده و به این صورت تخصصی با استفاده از نکات ادبی مهمترین احکام دینی و حتی تصویر پیامبر خودش را در ضمن آن اراده کرده است و میتوان گفت اگر ادیبی بخواهند یا بخواهند نکته ادبی دیگری به این آیه اضافه کنند یا بگویند اضافه است حتما ترکیب آیه را برهم خواهند زد و این همان نکته اثبات گر اعجاز قرآن است که نه چیزی کم دارد و نه زیاد.

کلیدواژه‌ها

اعجاز، اعجاز ادبی، حفظ الهی، بلاغت.

موضوعات

تفسیر- علوم قرآن
دوره 1 – شماره ششم – جلد 2
آذر ماه 1402
صفحه 99- 111

تعداد بازدید : 59نفر