بررسی حکم فقهی تقلب و تبانی دربازی های درآمدزا

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مهدی رمضانی
دانش پژوه سطح 4 حوزه علمیه خراسان.

چکیده

یکی از مسائل مبتلی به در عصر حاضر تقلب و تبانی در بازی های درآمدزا می باشد که کشف حکم فقهی آن به موضوع شناسی و سپس حکم شناسی وابسته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتب به این امر دلالت دارد که واژه تقلب در آیات قرآن موضوعا با موضوع فقهی تقلب_ باشدکه در ذیل اصحاب السبت،النسیء،سحر آمده است_کاملا تفاوت دارد. چندین قاعده فقهی و چندین دسته روایت به طور مستقیم ویا غیر مستقیم دلالت برنهی از تقلب وتبانی دارند و کنکاش در آنها می رساند «تقلب وتبانی در بازی های درآمدزا» حرام بوده و ضمان بر رد مال در صورت تضییع حق توسط فرد ویا کاربر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

حکم فقهی، مبانی منع، تقلب، بازی، درآمد.

موضوعات

فقه
دوره 1 – شماره هفتم
دی ماه 1402
صفحه 54- 79

تعداد بازدید : 5نفر