منع اعادة پناهندگان و لزوم حفظ وحدت خانواده

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حسین نوروزی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

چکیده

اهمیت و شمول پدیده ی پناهندگی در طول تاریخ سیاسی و حقوقی ممالک مختلف وهمچنین گسترش پدیده ی پناهندگی در سال های اخیرضرورت پرداختن هرچه بیشتر بدان را عیان ساخته است. دین مبین اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ قدیمی قرن ها پیش مفهوم عدم اعاده پناهنده را در آیه ی ده سوره ممتحنه به نمایش گذاشته است. با توجه به اینکه هر مسلمانی تبعیت از آیات نورانی قرآن را بر خود واجب می داند این موضوع در فرهنگ اسلامی به خوبی ملموس است. از طرفی مفهوم خانواده چه در حقوق بین الملل و چه در اسلام موضوعی اساسی و مهم می باشد. منع اعاده ی پناهندگان در خصوص خانواده کارکردهایی دارد که از جمله ایجاد حق وحدت مجدد خانواده پس از به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی را شامل می شود. براساس عرف بین المللی و اصول مسلم حقوق بین الملل منع بازگرداندن پناهنده ای که بازگردان وی خطرناک است به یک رویه ی واحد تبدیل شده است. و در سایه ی این حق حقوق بعدی نمایان می شوند. حق وحدت و پیوستگی خانواده یکی از این حقوق است. در طول سالیان گذشته، کشورها تمایل فزاینده ای را برای گسترش دامنه مسئولیت های خود در رابطه با خانواده در سطح بین المللی و منطقه ای نشان داده اند. به عنوان مثال دولت ها نه تنها برای محافظت از خانواده بلکه برای همکاری و حمایت از خانواده وظایفی را بر عهده گرفته اند. کشورها موافقت کرده اند که مقررات ویژه ای را برای محافظت از وحدت و ترویج وحدت مجدد خانواده های آسیب دیده از درگیری های مسلحانه و خانواده هایی که عضوی کارگر در یک کشور خارجی دارند در نظر بگیرند. دولت ها مسئولیت های مشترک مرد و زن را به عنوان پدر و مادر، بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل، به رسمیت شناخته اند بنابراین بر حق و مسئولیت آنها برای مشارکت برابر در تربیت و رشد فرزندان تأکید می کنند

کلیدواژه‌ها

انتخاب، نماینده مجلس، امام خمینی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد سیاسی

موضوعات

حقوق بین الملل
دوره 1 – شماره هشتم
بهمن ماه 1402
صفحه 86- 106

تعداد بازدید : 18نفر