شاخصه های کاندیدای اصلح خبرگان رهبری از منظر امام خامنه ای حفظه الله

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- سمیه احمدی طیفکانی / 2- آسیه گلستانی
1- دانش آموخته سطح کلام اسلامی، دانش پژوه دکتری فلسفه و کلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران هرمزگان. / 2- دانش پژوه سطح ۴، فقه خانواده، موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم، دانش پژوه دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، استاد مدرسه تخصصی فاطمه معصومه(سلام الله علیها) بندرعباس.

چکیده

انتخاب کاندیدای اصلح خبرگان رهبری در استمرار نظام جمهوری اسلامی و شرعیت بخشیدن به آن، نقش اساسی دارد به طوری که صیانت از نظام جمهوری اسلامی و هدایت و شقاوت آن به این انتخاب بستگی دارد. از این رو انتخاب فرد اصلح، ضرورت می یابد. تأسی گرفتن از فرمایشات مقام معظم رهبری برای شناخت کاندیدای اصلح، به عنوان رهبر کنونی انقلاب اسلامی که هدایت جامعه با خط مشی ایشان رقم می خورد بسیار مفید است. با توجه به فراوانی ویژگی های نامزدهای خبرگان رهبری و مجال کوتاه تحقیق، به شاخصه هایی که از اولویت بیشتری برخوردارند اشاره شده است. این شاخصه ها هم چنین همراه با مؤید قرآنی و روایی بیان شده اند؛ شاخصه هایی هم چون تقوا، تعهد، شایستگی، استکبارستیزی، حفظ و استمرار بخشیدن به رهبری، پر کردن خلأ رهبری، خدمت گزاری به محرومین و مستضعفین، اجتهاد. این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال علوم اسلامی نور و با بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله در پایگاه اطلاع رسانی ایشان به این مسئله پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

انتخاب، خبره، خبرگان، امام خامنه ای حفظه الله، اصلح.

موضوعات

معارف اسلامی – علوم سیاسی
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 38 – 54

تعداد بازدید : 7نفر