ملاک اعتبار سنجی روایات شیعه (بررسی مبانی قدما و متاخرین)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- مهدی سبزواریان / 2- جواد شعبانپور
1- دانش آموخته سطح ۴ حوزه علمیه قم. / 2- دانش آموخته سطح ۲ حوزه علمیه قم.

چکیده

میراث حدیثی شیعه به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط معارف از جنبه اعتقادی، فقهی و اخلاقی مورد توجه حدیث پژوهان، فقها و رجالیان میباشد.مهمترین بحث در برخورد با احادیث، اعتبار سنجی آنها از نظر صدور یا عدم صدور از جانب معصومان میباشد. قدما اعتبار سنجی متفاوتی از متاخرین داشته اند. دیدگاه متاخرین از زمان مکتب حله شروع میشود و دایره ی اعتبار سنجی اش نسبت به دیدگاه قدما محدود تر است. در نگاه قدما سند حدیث ملاک اصلی اعتبار نمیباشد ولی در نگاه متاخرین ملاک اصلی اعتبار حدیث ،سند میباشد. در این مقاله دیدگاه طرفداران هر حوزه را مورد بررسی و نقد قرار میدهیم .

کلیدواژه‌ها

اعتبار، خبر، سند، شهرت، علم، ظن، قدما، متأخرين.

موضوعات

معارف اسلامی – رجال – درایه
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 55- 70

تعداد بازدید : 11نفر