مفهوم شناسی فقر از منظر نهجالبلاغه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حمزه، امیری صدر
دانش پژوه سطح1 حوزه علمیه

چکیده

بدون تردید مسئله فقر یکی از مهم ترین دغدغه ها در جوامع بشری است که در همه ای دوره ها وجود داشته اما هیچ‌گاه بطور کامل رفع نشده و از معضل های اصلی هر جامعه ای است…بشرهمواره درتلاش برای ازبین بردن فقروایجادیک زندگی مناسب برای همه افرادو جوامع بوده وبه همین خاطرهمواره تلاش ،وراهکارهای متعددی برای مبارزه با فقرانجام داده است.مسئله فقردرهمه ای زمان ها وجود داشته ودارد.جامعه اسلامی ما نیز از این مورد مستثنی نیست، و بسیاری از مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنند ؛از همین رو در این تحقیق به بیان مفهوم فقرو شناخت گونه واقسام آن با بهره گیری از نهج‌البلاغه پرداخته وبطور تفصیل بیان شده که بکارگیری آن منجرب به شناخت بهتر فقر در جامعه ورفع آن می شود.مسئله ای فقریکی از مهم ترین مسائل مربوط به هرجامعه ای است که وجود یا عدم آن نقش و تاثیر بسزایی در وضع روحی،معنوی،اقتصادی،فرهنگی و..آحاد مردم دارد.روش در تهیه ای این تحقیق به صورت- توصیفی تحلیلی بوده و در آن از آیات، روایات وحکمت های نهج البلاغه نیز استفاده شده است و به بررسی مفهوم فقر با تکیه بر نهج البلاغه پرداخته شده است؛اگر جامعه بتواند اين معضل را رفع كند در حقيقت سد راه منشأ بروز مسائل ديگر نيز شده است.همانطور که امام علی«ع»فقر رامرگ بزرگ در جامعه معرفی می کند اهمیت آن مشخص می شود.با فهم و درک مفاهیم و اقسام فقر،عوامل،وراهکارهای رفع آن شخص می تواند از این معضل خودرا برهاند وفقر مورد مدح در اسلام را بداند وآگاهانه آن را انتخاب کند واز فقری که مذموم واقع شده دوری کند.در دین مبین اسلام به مسئله فقر،رسیدگی به فقرا و رفع آن تاکیدفراوان شده ازجمله این که خداوند افراد توانگر را موظف به حمایت از فقرا با پرداخت صدقه،زکات و خمس کرده است.مفهوم فقر دارای معنای وسیع وگسترده ای است و در معانی متدد بکار رفته است.به همین دلیل دراین مقاله که با رویکرد تحلیلی و کتابخانه ای گرد اوری شده در صدد پاسخ به این سوال است که مفهوم فقر از منظر نهج البلاغه چیست؟

کلیدواژه‌ها

فقر، مفهوم شناسی، نهج البلاغه.

موضوعات

معارف اسلامی- نهج البلاغه
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 138- 151

تعداد بازدید : 14نفر