عقد بیع و ویژگی های منحصر به عقد (به همراه مواد قانونی مربوطه)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

نعمت اله قادری
دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم/ دانش پژوه مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه قم.

چکیده

عقد بیع به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود : از جهت زمان تسلیم مبیع و ثمن، چهار قسم براى آن مشخص و تثبیت شده: الف)بیع نقد، ب)بیع نسیه، ج)بیع سلف، د)بیع کالى به کالى. سه قسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد.هریک از اقسام بیع دارای شرایط وخصوصیاتی هستند و آنچه در این تحقیق خواهان بررسی آن هستیم اقسام بیع از جهت اعلام ثمن و مبیع، اقسام بیع به اعتبار نحوه پرداخت ثمن و مبیع،اوصاف عقد بیع، تملیکی، معاوضی و عین بودن مبیع وشرایط و احکام مربوط به اوصاف بیع می باشد. و همچنین به بررسی بیع سلف یا پیش فروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عقد، بیع، اقسام بیع، اوصاف بیع.

موضوعات

فقه اسلامی- حقوق خصوصی
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 145- 164

تعداد بازدید : 9نفر