تحلیل تطبیقی مساله إشهاد در طلاق در آیه 2 سوره مبارکه طلاق

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مینا السادات حسینی خانقاهی
دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، گروه قران و حدیث، مجتمع آموزش بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه قم.

چکیده

یکی از احکام اسلام، مساله شهادت شاهدان عادل در هنگام اجرای صیغه طلاق است. وجوب إشهاد در طلاق مورد اجماع فقهای امامیه است همچنین نص صریح قرآن کریم بر آن دلالت دارد. درمقابل جمهور عامه وجوب إشهاد را در رجعت واجب می داند. باتوجه به لزوم إشهاد و معطوف بودن صحت یا عدم صحت طلاق برآن، ضروریست که این مساله موردد بررسی قرار گیرد تا به تبع آن تکالیف وحقوق زوجین معین گردد. نوشتار حاضر باروش توصیفی وتحلیلی و با اتکا بر منابع تفسیری، به تحلیل آیه 2سوره مبارکه طلاق پرداخته است. از جمله یافته های حاصل از این پژوهش، وجوب حضور شاهد در طلاق است چرا که فعل امر وارده در آیه شریفه دلالت بر وجوب دارد مگر اینکه قرینه¬ای آن را از معنای امری خارج کند.همچنین اجماع وروایات زیادی برآن دلالت دارد

کلیدواژه‌ها

إشهاد بر طلاق، شرایط طلاق، رجوع از طلاق، آیه 2 سوره طلاق، احکام طلاق.

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 1-24

تعداد بازدید : 11نفر