بررسی علم امام و ویژگی های آن از منظر علماء شیعه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- محمد نجفی 2- حسن بروایه
1- دانش پژوه سطح 3 رشته فقه و اصول مؤسسه معهد الاجتهاد الفعال. / 2- دانش پژوه سطح 3 رشته کلام موسسه امام صادق (علیه السلام).

چکیده

با نگاه به وظایف امام مانند:آموزش دادن و بیان معارف و احکام دینی وهمچنین مراقبت کردن و محافظت از اصول دین و باورها و علاوه بر اینان جلوگیری کردن از کج فهمی و انحراف ها و زعامت اجتماعی عقل اذعان به این می کند که امام باید واجد علم و دانایی وسیعی باشد،، به بیان دیگر بدون علم و آگاهی وظایفی که برعهده امام است قابل تحقق نمی باشد لذا اداره مسائل دینی و همچنین مسائل اجرایی حکومت بعد از رسول خدا باید به گونه ای باشد که رضایت خدا را به همرا خود داشته باشد و این امر قابل تحقق نمی باشد مگر با وجود رهبری عالم و بصیر که سرچشمه علم او خدا باشد نه علمی که بر اساس تخمین و احتمال باشد از این رو ما در این مقاله به بررسی و شناخت علم امام، ویژگی‌های علم امام، منابع علم امام، علم غیب امام و پاسخ به شبهات آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

علم امام، ویژگی های علم، منابع علم امام، علم غیب امام، اکتسابی، تکوینی.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 58- 76

تعداد بازدید : 2نفر