راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی ازمنظر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

رضا راستگو
دانش پژوه سطح 3 علوم قرآنی و تفسیر.

چکیده

امروزه دشمنان باتوجه به نتیجه نگرفتن از جنگ سخت وهمچنین هزینه های هنگفتی که جنگ سخت دارد رو به جنگ نرم وتهاجم فرهنگی آورده اند. جنگ نرم به هر گونه اقدام غير نظامي، رواني وتبليغاتي كه در مقابله با اركان فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مذهبي يك ملت به منظور استعمار آنها صورت مي گيرد، اطلاق مي شود. تمام تلاشی که در این مقاله به کاربسته شده این است که ابتدا مهم‌ترین راه‌های نفوذ دشمن و ویژگی‌های این گونه تهاجم بیان شده است تا به مخاطب یادآوری کند که شیوه نفوذ دشمن به چه صورت است سپس با استعانت از قران کریم که کتاب جامع برای هدایت است راهکارهای مقابله با دشمن بیان شده است. ازجمله راه هایی که قران کریم اشاره میکند:بصیرت افزایی، عدم اعتماد به دشمنان، برخورد با مفسدین، ایمان به خداوند و وحدت است.

کلیدواژه‌ها

تهاجم، فرهنگ، تبادل فرهنگی، بصیرت، دشمن.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 77- 98

تعداد بازدید : 2نفر