اختلاف قراءات مؤثر در معنای سوره نساء

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امیر ثنائی شرامین
دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

اختلاف قراءات در الفاظ قرآن کریم در بعضی موارد منجر می شود معنا ومفهوم آیات تفاوت بیداکند یعنی طبق هر قراءت معنایی متفاوت با دیگری إفاده می کند. سوره نساء که مورد بررسی این نوشته واقع شد در 9 مورد از اختلافات نقل شده در آن،طبق هر قراءتی معنایی متفاوت بامعنای قراءت دیگر به دست آمد. روشی که در این مقاله عملی شد به ترتیب اینگونه بود که ابتداء قراءات از کتب معتبرنقل شد سبس آیه طبق هر قراءتی معنا شد و در آخر معانی باهم قیاس شد وتفاوت آنها روشن گشت. از جمله از آنها در آیه 40 این سوره جمله«وإن تک حسنة یضاعفها الله» به چهار صورتنقلشده که بر أساس هر قراءت معنای آیه با قراءت دیگر متفاوت شد.

کلیدواژه‌ها

قرائات، اختلاف قرائات، سوره نساء.

موضوعات

تفسیر و علوم قرآنی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 144- 159

تعداد بازدید : 2نفر