اعتبارسنجی روایات من بلغ

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سعید سعادت‌نژاد (1)

1- دانش پژوه سطح ٤ حوزه علميه قم، saeidssadatnejad0@gmail.com

چکیده

قاعدهي «تسامح در ادله سنن» از قواعد مهم و مؤثر در ابواب مختلف فقه است كه عمده دليل و پشتوانه
آن رواياتي مشهور به «اخبار من بلغ» است. فقهاي شيعه رويكردهاي مختلفي در مواجهه با اين اخبار داشتهاند،
بعضي از آنها با تكيه بر مقبوليت قاعده مذكور اجمالا اعتبار اين احاديث را قبول كردهاند و بدون بررسيهاي
دقيق رجالي در اسناد، بناي خود را بر صدور آنها گذاشتهاند و برخي ديگر از فقها به شهرت و مقبوليت قاعده
تسامح بسنده نكرده و اسناد اين روايات را به طور جداگانه و دقيق بررسي رجالي كردهاند. از آنجا كه در وثاقت
برخي از راويان اين اخبار، ترديد وجود دارد، بررسي سندي و رجالي اين روايات داراي اهميت است. با هدف
روشنتر شدن تعداد اين احاديث و ميزان اعتبار آنها با ابزار مطالعه كتابخانهاي و روش توصيفي- تحليلي اين
اعتبارسنجي انجام شده است؛ بدين ترتيب با بررسي رجالي-طبقاتي، تعداد واقعي اخبار من بلغ و دامنه اعتبار اين
اخبار به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

 اخبار من بلغ، حديث، خبر، سند، رجال

موضوعات

فقه، رجال

دوره اول، شماره اول

تیر ماه 1402

صفحه 14-29