تاثیر موسیقی بر اخلاق فردی و اجتماعی از منظر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سیده مرضیه موسوی قهفرخی (1)

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه امام جعفر صادق (ع)، www.marziehsadat1401@gmail.com

چکیده

موضوع تأثير موسيقي بر اخلاق فردي و اجتماعي از منظرامام خميني از جمله موضوعات مهم در حوزه
هاي ديني و اجتماعي مي باشد. موسيقي از جمله پديده هايي است كه محصول طبع انسان و از مظاهر هنر انساني
به شما مي رود كه تأثير عميق آن بر انسان هابا هر گرايش و مليّتي روشن است. از آنجايي كه امروزه اين پديده
در مفهوم مبتذل به كار گرفته شده و باعث تأثيرات منفي بر فرد و جامعه شده است، لذا ضروري بوده به چنين
بحثي پرداخته شود، براين اساس هدف در اين پژوهش بيان تأثير موسيقي بر اخلاق فردي و اجتماعي از منظر امام
خميني مي باشد. يافته هاي گردآوري شده حاكي از آن است كه گونه هاي متفاوت موسيقي گاهي روح و روان
را تخدير نموده و اعضاء بدن را به استخدام هوي و هوس مي كشاند و بعضي ديگر بالعكس به يكتاپرستي تشويق
مي نمايد. روش گردآوري مطالب به صورت كتابخانه اي مي باشد.

کلیدواژه‌ها

 اخلاق، غنا، موسيقي، اخلاق فردي، اخلاق اجتماعي

موضوعات

اخلاق

دوره اول، شماره اول

تیر ماه 1402

صفحه 57-72