نسبت آزادی با قیام حسینی (علیه السلام) و قیام خمینی (رحمة الله علیه)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

یونس یوسفی (1)

1- دانش پژوه سطح سه حوزه علمّيه امام خميني (ره) اهواز، پژوهشگر و استاد حوزه علميه صاحب الزمان (عج) شوشتر ، ywsfyy197@gmail.com

چکیده

موضوع نسبت آزادي با قيام امام حسين
بسيارپيچيدهو داراي چند (رحمة الله عليه) و قيام امام خميني
كه به عنوان يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخ اسلام شناخته ميشود، به (عليه السلام) جنبه است، در قيام امام حسين
منظور دفاع از حقوق و عدالت عليه ديكتاتوري ديوانهوار يزيد در بستر تاريخ اسلام به وقوع پيوست. قيام امام
حسين
از يك سو نشاندهنده اعتراض به فساد و ستم و قدرت ظالمانه بود و از سوي ديگر نمادي از (عليه السلام)
تمام قيام هاي عالم را سازماندهي كرد (عليه السلام) آزادي و وفاداري به اصول و ارزشهاي ديني بود. قيامامام حسين
با قيام (عليه السلام) و در عصر حاضر انقلابي را نميتوان فرض كرد مگر اينكه نشأتي از كربلا نبرده باشد، امام حسين
بود كه اميد زنده ماندن اسلام را (عليه السلام ) خود آزادي و آزادگي را به ملت مسلمان ديكته كرد،اين قيام امام حسين
كه در سال ١٣٥٧ه (رحمة الله عليه) در دل انديشمندان و عالمان اسلامي زنده نگه داشت، با همين مبنا قيام امام خميني
ش رخ داد، بيشتر با عنوان انقلاب اسلامي مشهور است. امام خميني (رحمة الله عليه) از سوي ديگر قيام ملت
مسلمان ايران را متاثر از قيام كربلا عنوان كردند.كشوري كه ملتش هيچ اميدي به آينده نداشتند و در هر نبردي
بود كه اين دغدغه را ( رحمة الله عليه) مغلوب جبهههاي مبارزه بودند، اين روحانيت و در صدر روحانيت امام خميني
درست متوجه شد و براي تشكيل حكومت اسلامي اقدام كردند و نتيجه اين انقلاب حريت و آزادي ملتي وابسته و
دربند بود. در اين پژوهش كه به روش تحليل-توصيفي و با هدف دستيابي به نسبت ميان آزادي با قيام امام حسين
(ع) و قيام يكي از شاگردان مكتب ايشان در عصر حاضر، يعني امام خميني (ره) انجام شده، به اين مطلب دست
يافته است كه قيام امام خميني تحولات بسياري را در سيستم سياسي ايران به همراه داشت و تشكيل دولت اسلامي
و برقراري اسلام سياسي را هدف قرار داد. بنابراين، نسبت آزادي با قيام امام حسين و قيام امام خميني را ميتوان
به عنوان تلاش براي برقراري دولتي عادلانه و مشروع در برابر ستم و استبداد توصيف كرد كه در نهايت به برقراري
آزادي افراد و جامعه، و حفظ اصول و ارزشها منجر شد. در هر دو قيام، نيروهاي شجاع و عاشقان حق به خاطر
آزادي تا آخرين نفس خود مبارزه كردند.

کلیدواژه‌ها

اسلام، آزادي، كربلا، انقلاب، امام حسين (ع)، امام خميني (ره)، غرب، علما

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره اول

تیر ماه 1402

صفحه 73-83