بررسي تطبيقي مفرد معرف به لام از نظر آخوند خراساني و محقق خويي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 علي رشتياني (1)

1- دانش پژوه سطح ١ حوزه علميه، alirashtiyani11@gmail.com

چکیده

علماي اصول در اينكه لفظ مفرد معرف به لام، دلالت بر شموليت دارد هيچ اختلافي ندارند. بلكه اختلاف
آنها در منشأ اين شموليت مي باشد. لذا عده اي منشأ آن را وضع مي دانند و آن را از الفاظ عموم محسوب مي
كنند؛ و عده اي منشأ آن را مقدمات حكمت دانسته و آن را از الفاظ اطلاق بر مي شمارند. جناب آخوند خراساني
معتقد است لفظ (لام) صرفًا براي تزيين لفظ مي آيد و از طرفي نيزمدخول لام، براي معناي شموليت وضع نشده
است. بنابراين در مفرد معرف به لام، وضعي براي معناي شموليت وجود ندارد و لذا از الفاظ اطلاق محسوب مي
شود. اما جناب محقق خويي بر اين باور است كه (لام) براي معناي اشاره به مدخول و تعيين آن در موطنش وضع
شده و مدخول لام نيز به واسطه قرائن بر يكي از خصوصيات پنج گانه لالت دارد و اين مطلب را غير قابل انكار
مي داند. بنابراين از ديدگاه ايشان نيز، منشأ شموليت مفرد معرف به لام، به اجراي مقدمات حكمت بر مي گردد و
لذا آن را از الفاظ اطلاق محسوب مي كند

کلیدواژه‌ها

مفرد معرف به لام، آخوند خراساني، محقق خويي، شموليت، وضع

موضوعات

اصول فقه، ادبیات عرب

دوره اول، شماره دوم

تیر ماه 1402

صفحه 13-24