عوامل تمسك يهود به تلمود

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 عزيزه اصغري (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه خواهران تبريز، easghari1400@gmail.com

چکیده

تلمود يا همان تورات شفاهي، به معناي آموزش و تعليم، يكي از مهمترين كتابهاي ديني يهود بوده و
نتيجه هزاران سال هزاران عالم يهودي است. كتابي حجيم كه بسياري از مسائل جزئي و كلي زندگي يهود را در
تمامي ابعاد بررسي كردهوبا هدف حفظ حيات يهودتدوين گشته، بارهادرآتش سوختهو چندين بارنيزتجديد
چاپ شده است و هم اكنون نيز نسخه ي كامل آن در بعضي كتابخانه ها موجود است. مسألة مورد بررسي با
عنوان «عوامل تمسّك يهود به تلمود» با معرفي تلمود، نحوه ي پيدايش، انواع و ساختار، آموزه ها و پشتوانه ي
حجيت يهود، كه با روش كتابخانه اي تدوين و با هدف معرفي هر چه بيشتر تلمود و انگيزه تدوين آن را بررسي
كرده و نتيجه گرفته است كه عوامل چنگ زدن يهود به تلمود: حفظ حيات و بقا ي يهود در طول تاريخ و در
ميان جوامع مختلف بوده است.

کلیدواژه‌ها

تلمود، كتاب مق ّدس، يهود، صهيونيسم، سنهدرين (شوراي عالي)

موضوعات

کلام

دوره اول، شماره دوم

تیر ماه 1402

صفحه 25-39