نكات تربيتي مربيگري در داستان موسي و خضر (ع) از منظر قرآن و روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مرتضي حدادي (1)

1- دانش پژوه سطح چهار حوزه علميه قم

چکیده

خداوند متعال در آياتي از سوره كهف حكايت همراهي موسي و خضر(ع)را مطرح ميكند كه با بررسي
و تحليل اين داستان با استناد به قرآن و روايات، ميتوانيم به نكاتي تربيتي دست يابيم و منشور تربيتي والايي را
براي فضاي آموزشي در اين رابطه ارائه كنيم كه يكي از مهم ترين نياز هاي جامعه اسلامي است. لذا پژوهش
حاضر كوشيده است با روش تحليلي- توصيفي به اين سوال پاسخ بدهد كه نكات تربيتي موجود در خصوص
مربيگري كه مربوط به آموزه هاي رفتاري حضرت خضر(ع) به عنوان مربي در داستان موسي و خضر (ع) است،
از منظر قرآن و روايات چيست؟ يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه مهم ترين نكات تربيتي كه يك مربي
بايد رعايت كند، عبارتند از: صبر و متانت مربي، اهميت پرورش قبل از آموزش، بيان علتها و حكمت هاي
رفتاري، تنبه دادن شاگرد در موارد اشتباه، صلابت و قاطعيت مربي مي توان اشاره كرد.

کلیدواژه‌ها

ربيت، موسي(ع)، خضر(ع)، صبر، متانت، پرورش،آموزش، مربي

موضوعات

اخلاق و تربیت

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 40-56