بررسي روش هاي تفسيري علامه طباطبايي نسبت به بهره گيري از روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سميه منتج (1)

1- دانش پژوه كارشناسي ارشد علوم قرآني دانشگاه اديان و مذاهب قم، mmontaj3261@gmail.com

چکیده

روش تفسيري قرآن به قرآن از روش هاي تفسيري مهم مي باشد كه از روايات به دست آمده و نشان
دهنده اين است كه اهل بيت (عليهم السلام) پيشگام اين نوع روش بوده اند. علامه طباطبايي از اين روش بسيار
استفاده كردهاند؛ زيرا طبق حديث ثقلين تا روز قيامت جدايي قرآن و امامان معصوم امكان پذير نيست و بهترين
تفسير را به ائمه معصوم انتصاب دادهاند. تحقيق حاضربه روش توصيفي- تحليلي به بررسي روش هاي تفسيري
علامه نسبت به بهره گيري از روايات پرداخته است. مفسردر مواجهه با روايات مواردي را مورد توجه قرار داده
است: جدايي ناپذيري معصومين و قرآن؛ درك حقيقت قرآن توسط اهل بيت؛ روايات مهم ترين منبع تفسير
قرآن؛ چند روش در يك تفسير؛ شمول آيات در روايات امامان معصوم؛نقش سند در احاديث.

کلیدواژه‌ها

الميزان، تفسير قرآن به قرآن، روايات، ثقلين، علامه طباطبايي

موضوعات

تفسیر و علوم قرآن

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 77-88