معرفي و شناخت واضع علم عروض در ادبيات عرب و ادبيات فارسي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حسن عباسي (1)

1- دانش
پژوه سطح ٣ مدرسه علميه آيت الله يثربي كاشان

چکیده

پيوند ملـتهـاي فـارس و عرب در طول تـاريخ، زمينـه تاثير و تاثر ايشـــان را در زمينه هاي گوناگون؛ از
جمله: ادبيات فراهم ســـاخته اســـت. مبحث عروض يكي از علوم و فنوني اســـت كه موجب تقارب و نزديكي در
زبان فارسـي و زبان عربي گرديده اسـت. عروض علمي اسـت كه شعر صحيح از ناصحيح به وسيله آن شناخته مي
شـود. موضـوع علم عروض تفاعيل عروضـي است كه معياري براي شناختن بحور شعري و تشخيص اوزان شعر و
عوارضـي اسـت كه بر آن ها وارد مي شـود. واضـع علم عروض «خليل بن احمد فراهيدي» است كه پانزده بحر را
كشــف كرد. پس از او «اخفش اوســط» يك بحر بر آن ها افزود. اين شــانزده بحر تا كنون براي ســنجش اشــعار
عرب به قوت خود باقي اسـت.در ميان دانشـمندان علم عروض در شـعر فارسـي «شـمس قيس رازي» از جمله سـر
آمدان به شــمار مي آيد. به گواهي برخي از متخصــصــين، اثر ارزشــمند وي «المعجم في معايير الاشــعار العجم»،
كامل ترين مرجع و منبع براي مطالعه در عروض سـنتي به شــمار مي آيد. اين اثر، به معرفي واضـع علم عروض در
ادبيات عرب و ادبيات فارسي پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

علم عروض، شعر، خليل بن احمد، شمس قيس رازي، اخفش اوسط. واضع علم عروض

موضوعات

ادبیات

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 89-97