بررسي اشتراط خيار در مهريه از منظر فقهاء اماميه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سيد احمد پورفاطمي (1)

1- دانش
پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم، poorfatemi1402@gmail.com

چکیده

عقد نكاح از مباحث مهم فقه شيعه است، از اركان مهم در هر عقد نكاحي (دائم وموقت) مساله مهريه
است. مشهور فقهاء در بحث اشتراط خيار در عقد دائم اتفاق نظر دارند كه مي شود در مهريه عقد دائم، شرط
خيار كرد. ولي در عقد موقت رويكرد فقهاء متفاوت است؛ برخي قائل به اين هستند كه امكان اشتراط وجود
دارد وبرخي ديگراز فقهاء قائل هستند كه شرط خيار در مهر يه صحيح نيست. در اين پژوهش براي روشن شدن
ابعاد بحث در ابتداء به بيان وتعريف معناي لغوي واصطلاحي مهريه، نكاح، عقد، وخيار پرداخته ميشود، و براي
بررسي ديدگاه فقهاء با مطالعه كتابخانه اي و روش توصيفي تحليلي به بيان ديدگاه هاي مطرح در مساله شرط
خيار در عقد نكاح پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

نكاح، عقد، مهريه، صداق، خيار، خيار شرط

موضوعات

فقه

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 98-111