تولّي و تبرّي در نگاه تفسيري مقام معظم رهبري آيت الله خامنه اي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مرصاد مخدومي (1)

محمد مهدي رضايي (2)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم و كارشناسي ارشد مدرسي انقلاب اسلامي، mersad7883@gmail.com

2- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه قم و كارشناسي اخلاق گرايش تربيت و مشاوره، esesmeghdi0313@gmail.com

 

چکیده

يكي از اركان علم كلام تولّ ي وتب ّري است واهميت اين دو درآيات وروايات واضح است. براي حيات
در جامعه اسلامي كه اهل تشيع واهل تسنن دركنار هم زندگي ميكنند بايد شناخت درستي از تولي وتبري داشته
باشند تا دشمنان نتوانند بين آنها تفرقه بياندازند. اين مقاله با هدف شناخت اين دو مفهوم در كلام و نگاه تفسيري
ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي انجام شده است. مقام معظم رهبري معتقدند كه توّلي
عام تر از محبت نسبت به اهل بيت است؛ بلكه به معناي به هم پيوستگي و اتصال شديد يك عده انساني است كه
داراي يك فكر واحد هستند و براي يك هدف تلاش و حركت ميكنند. براي رسيدن به آن ولايتي كه در قرآن
مطرح هست امت اسلام بايد دو جهت ارتباط داخل جامعه اسلامي و ارتباط خارجي را مراعات كند و معتقد هستند
كه ولايتي كه مذهب تشيع بيان مي كند، همان ولايتي است كه قران بيان مي كند. همچنين اعتقاد ايشان در رابطه
با تب ّري اين است كهوقتي انسان به يك مكتب علاقهمند ومعتقد است، اما بادشمنان آن مكتب دوست است واز
مكتب خود دفاع جدي نمي كند، تبرّي ندارد. ايشان همچنين اعتقاد دارند كه برائت يك امر قلبي است به اين
معنا كه حتي اندكي از محبت دشمنان در دل شخص مسلمان وجود ندارد. مسلمانان نسبت به دشمناني برائت داشته
باشند كه با آنان در جنگ بر سر دين و اعتقادات هستند و حتي نسبت به كساني كه با آنان در جنگ نيستند وظيفه
دارند با ملاطفت رفتار كنند.

کلیدواژه‌ها

توّلي، تب ّري،آيت الله خامنهاي، تفسيرقرآن، ولايت، برائت

موضوعات

تفسیر و علوم قرآنی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 125-133