حرمت خريد و فروش اعضاي انسان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

جوادطلوع رضائي صفار (1)

سيد اباالفضل داوري ثاني (2)

1- دانش پژوه كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي، javadtolue73@gmail.com

2-كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

چکیده

امروزه با توجه به رشد دانش پزشكي، خريد و فروش اعضاي بدن انسان از بسياري از جهات مورد توجه
و اهميت قرار گرفته است. برخي فقها مخالف قابل خريد و فروش بودن اعضاي بدن انسان هستند و براي اثبات
آن به دلايلي استناد ميكنند كه حاكي از حرمت هر گونه معامله اعضاي بدن در اسلام است. از آنجا كه امروزه
جامعه به دنبال پاسخ اين سوال است كه حكم معامله اعضاي بدن انسان، چيست و آيا امكان پذيرش چنين معاملاتي
در فقه اسلامي وجود دارد؟ اين نوشتار بر آن است ضمن پاسخ به اين سوالات و با نگاهي تحليلي ديدگاه مخالفان
معامله درباره اعضاي بدن انسان را به ترسيم كشد. مخالفان معامله درباره اعضاي بدن انسان، دلايلي دارند. برخي
فقها براي اثبات عدم امكان انعقاد اين معاملات، به عدم مالكيت انسان و ايات و روايات و نهايتا حرمت چنين
معاملاتي را مطرح ساختهاند. اين پژوهش ابتدا به بررسي معامله درباره اعضاي بدن انسان، و پس از آن، به بيان
احتجاجات مخالفان در اين باره پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

اعضاي بدن انسان، مخالفان خريد و فروش اعضاي بدن انسان، خريد و فروش اعضاي بدن،
صحت، بطلان

موضوعات

فقه

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 134-144