سيري در حديث دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر در محضر آيات و روايات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

پروانه اكبري (1)

1- دانش آموخته سطح ٢ حوزه علميه خواهران

چکیده

حديث شريفه «دنيا زندان مؤمن و بهشت كافراست»، از جمله حديث هاي معتبر و مستند است و سند
آن به كتاب هايي از جمله نهج البلاغه، غررالحكم و نهج الفصاحه بر ميگردد. اين مقاله به بررسي حديث دنيا
زندان مؤمن و بهشت كافراست، در محضر آيات و روايات پرداخته است. در اين مقاله سعي شده است چهره
واقعي دنيا با استناد و استمداد از آيات و روايات، به تصوير كشيده شود. تحقيق حاضر از نوع تحقيق كيفي، به
صورت توصيفي-تحليلي و با استفاده از روش كتابخانهاي تدوين شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد دنيا
دار ثواب و عقاب حق تعالي نيست، بلكه مزرعه آخرت است و مزرعه جز تح ّمل مشقّت ها وكاستيها نيست.
عاَلمي كه آسايش و سختي آن براساس ملاك فضيلت و رذيلت است، عالم آخرت است.

کلیدواژه‌ها

دنيا، مؤمن، كافر، بهشت، زندان

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 195-208