زنان و ترويج سبك زندگي اسلامي با تأكيد بر بيانيه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 الناز جهان پور (1)

1- دانش پژوه سطح ٤ و استاد حوزه علميه و دانشگاه اروميه

چکیده

 سبك زندگي منعكسكننده گرايشها و ارزشهاي فرد يا گروه است و پياده سازي آن در جوامع از
نيازهاي ضروري بوده و حساسيت آن زماني آشكار شد كه تأكيدات رهبر معظم انقلاب در اين خصوص مدنظر
قرار گرفت. بدين جهت بايستههاي زنان در ترويج و اجرايي نمودن سبك زندگي اسلامي مد نظر پژوهشگران
عرصه علم واقع شدهاست. از اين رو مقاله حاضر به روش توصيفي- تبييني و گردآوري كتابخانهاي اطلاعات با
هدف بررسي مواردي چون حفظ و پايبندي به ارزشها و شعارهاي اسلامي و … به اين مهم دست يافت كه نقش
زنان در حفظ و پاسداري از ارزشهاي اسلامي بويژه ترويج و توسعه سبك زندگي امري انكارناپذير است چرا
كه محوريت و مديريت اصلي خانواده بر عهده زنان است و با ايفاي نقشهاي متنوع خود بلور دهنده و مروج
سبك زندگي اسلامي هستند.

کلیدواژه‌ها

بايسته هاي زنان، سبك زندگي، ترويج، بيانيه گام دوم انقلاب

موضوعات

معارف اسلامی، معارف انقلاب اسلامی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 227-243