انحرافات تشيع انگليسي از مباني و عقايد شيعه ناب محمدي(ص)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

علي آزادي (1)

1- دانش آموخته سطح٢ حوزه علميه باقرالعلوم(ع) رامهرمز، aliazadi7812@gmail.com

چکیده

آنچه در عصر حاضر خطر بزرگي براي جهان اسلام است پيرايش فرقه اي افراطي و تندرو بنام تشيع
لندني يا همان شيعه انگليسي است كه پرچم داران رهبران آنها علما و مرجعيتي است كه جيره خور حكومت
لندن و صادره آن ميباشد. اين جريان با فعاليت هاي گسترده در دنياي رسانه ها و تحت الشعاع قرار دادن اماكن
مقدس براي رسيدن به هدف خود از هيچ تلاش شيطاني اي دريغ نميكند. در شبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي
ضد نظام اسلامي خود نسبت به لعن و اهانت به مقدسات و خلفاي اهل تسنن، با نمايش دادن اعمال افراطي و ضد
منطقي همچون قمه زني، راه رفتن بر روي آتش و خار و ديگر اعمالي كه ناسازگار با حيات فطري و عقلي انسان
هاست شيعه را به عنوان يك گروه و فرقه وحشي به جهانيان معرفي كرده است. در اين مقاله سعي شده است با
روش كتابخانه اي-توصيفي به بررسي نقاط انحرافي و افراطي اين فرقه و آنچه كه اين جريان را از شيعه اصيل و
دور از انحراف تمايز ميسازد، پرداخته شود. اميد است در راستاي تندير اذهان عموم مسلمانان به تبيين و واكاوي
مصاديق منحرف شيعه پرداخته شود و با بهره گيري از اصول و مباني اعتقادي و رفتاري ناب خاندان عصمت و
طهارت (ع) و پيروان حقيقي آن حضرت (ع) در مقابله با اين جريان اقدامات لازم صورت گيرد .

کلیدواژه‌ها

شيع انگليسي، اهداف استعمار، مباني شيعه، انحرافات

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 259-268