قاله پاسخ به برخي شبهات وهابيت در زمينه اعتقادي و فقهي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

هادي شكيبا (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم، hsh344738@gmail.com

چکیده

دانشمندان فرقهها و مذهبهاي مختلف از زمان گذشته ديد انتقادي به عقايد و اعتقادات و برخي ديگر
از مسائل فقهي شيعيان داشته اند. بر همين اساس موقعيتها و زمانهاي مختلف شبهاتي را وارد كرده اند ،نسبت
به اعتقاداتشيعيان تا به واسطه وارد كردن اينگونه شبهات باعث ايجاد سردرگمي و گمراهي بين مردم شوند. و
اينرويهبا بروزو ظهوراين فرقه( وهابيت) در شبه جزيرهعربستان افزايش بيشتري پيدا كردودرادامهنيزبواسطه
هزينههاي زيادي كه سران اين فرقهها با استفاده از ثروتهاي زيادي كه بهوسيله فروش نفت دست پيدا كردند و
دراموري همچون شبكههاي مجازي ماهوارهاي هزينه كردهاند، تا بهواسطه اين اعمال بتوانند،مردم را به گمراهي
كاملسوق دهند،و آنها توانستند با استفاده از اين شبكهها و ضعف و سطح پايين بينش آگاهي مردم در تفكرات
آنها نفوذكردهخوراكهاي مختلف فكري به آنها دادهاند،كه اين باعث سردرگمي در بين برخي از آنها شده
است،و در برخي از اوقات نيز از طرف خود مردم اقبالي صورت نميگيرد . است. اما باگذشت زمان و آشكار شدن عقايد و تفكرات باطل آنها عمر و تاثير آنها نيز در بين مردم كم شده
در اين مقاله تصميم گرفتيم تا به برخي از شبهاتي كه در زمينه اعتقادي فقهي وارد كردهاند، پاسخ دهيم
تاحدالامكانجلوي اين شبهه افكني گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

وهابيت، شبهات، اسلام، توسل، اعتقادات، تقيه، تبرك.

موضوعات

کلام

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 269-277