معنا شناسي واژه «كاد» و بررسي تفسير صحيح عبارت «أكاد أُخفيها»

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 امير ثنائي شرامين (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم، amirsana0912@gmail.com

چکیده

آيه ١٥سوره طه (إ ّن الساعه آتيه اكاد اخفيها …)، تنها آيه اي است كه در آن فعل
كاد مثبت به كار رفته و در عين حال مفسرين در معنا وتفسير آن اختلاف كرده اند. توجه به
ظاهر آيه، دليل اين اختلاف را براي ما روشن ميكند. چون از طرفي «اكاد» ظهور در نزديك
بودن زمان وقوع فعل داشته و«اخفيها» به معناي پنهان كردن ميباشد. اما از سوي ديگر معناي
التزامي اين آيه (پنهان نبودن وقت قيامت) با عقيده حتمي مسلمين مبني بر پوشيده بودن زمان
قيامت، سازگاري ندارد. مفسرين جهت سازش بين اين آيه وعقيده صحيح مسلمين، تأويلات
و توجيهات مختلفي ذكر كرده اند. در اين مقاله براي درك تفسير صحيح آيه، ابتدا معاني
ذكر شده در لسان ادباء براي«كاد» آورده شده، سپس مشخص مي شود كه تنها معناي «كاد»
همان معناي «مقاربت و نزديكي» مي باشد و معاني ديگر به همين معنا بازگشت دارند. در
مورد آيه نيز پس از ذكر اقوال و تفاسير و توجيهات گوناگون، تفسيري كه كلمات را در
معناي ظاهري خود معنا كرده و مراد از اخفاء قيامت را، خبر ندادن از اصل وقوع قيامت
دانسته، تنها تفسير صحيح خالي از اشكال، معرفي ميگردد.

کلیدواژه‌ها

آيه١٥ سوره طه، كاد، اخفيها، معناي وضعي، معناي التزامي

موضوعات

تفسیر، ادبیات عرب

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 1-16