اصول اخلاق اداري از منظر دين اسلام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 حسين الهي راد (1)

1- دانش آموخته سطح ٤ حوزه علميه قم، danialtehrani32@gmail.com

چکیده

هدف از مقاله كنوني، تعريف ماهيت جنبههاي اسلامي در زمينه مديريت دولتي و اصول
اخلاق اداري است. دين اسلام به تعريف مسير كامل زندگي ميپردازد و به تعليم و پرورش
شخصيت مديران از طريق اعتماد، صداقت، اخلاق، نزاكت، مسئوليتپذيري و پاسخگويي
پرداخته و همچنين به بحث در مورد خصوصيات ذاتي انسان به منظور ارائه مباحث جامع
شامل ارزشهاي اخلاقي انساني بهويژه در زمينه مديريت دولتي ميپردازد. طبيعتا، اسلام به
عنوان يك دين مديرمحور است و به تركيب نظامنامههاي اخلاق حرفهاي در بخش خدمات
شهري ميپردازد كه شامل مباني اخلاقي مستخدمين كشوري است. مديريت دولتي به عنوان
بخش اجرايي دولت بوده كه اتكايش روي مقامات دولتي براي اجراي سياستهاي دولت
است. از منظر اسلامي، مديريت دولتي شامل مجموعهاي از افراد (كاركنان دولت اسلامي)
است كه به اجراي دستورات دولت اسلامي روي شهرواندان و مديريت امور دولتي طبق اسلام
پرداخته و بر مبناي شريعت اسلامي به اداره كشور ميپردازد. بعلاوه، اصول اخلاقي اداري به
تعريف نظامنامه اخلاق حرفهاي در بخش خدمات شهري پرداخته و همراه با دستورالعملهاي
گستردهاي به منظور پرورش شخصيت مديران تحت قيموميت اسلام است.دين اسلام به القاي
ارزشهاي اخلاقي اداري و مسئوليتهايي ميپردازد كه به عنوان بخش يكپارچهاي از
مديريت دولتي به منظور اجراي موفق پروسههاي دولتي و سياستهاي دولت است. اين
ارزشها با توجه به كاربرد موثر و كارآمد مرجعيت به منظور تعالي روح انسان گسترش مييابد كه باعث ميشود انسان نسبت به خداوند بزرگ، رهبران اجرايي دولت اسلامي (خليفه) و عموم مردم، با توجه به مسئوليتش در دولت اسلامي حساستر باشد. 

کلیدواژه‌ها

اسلام، اصول اخلاقي، ماهيت، مديريت دولتي

موضوعات

اخلاق اجتماعی

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 46-69